Algemene voorwaarden


Leveringsvoorwaarden Biljartfabriek Bierling-de Schepper,

Schuitendiep 82, 9711 RG Groningen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 1928

Artikel 1:  Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Ver. BiljartfabriekenBierling-de Schepper gevestigd te Groningen, hierna te noemen Bierling-de Schepper, aangegaan.

1-2   De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Bierling-de Schepper zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van Bierling-de Schepper zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1    Bierling-de Schepper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bierling-de Schepper onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2-3    Algemene voorwaarden worden slechts door Bierling-de Schepper  aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via inkoopvoorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen

3-1    Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Bierling-de Schepper, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3-2    Gegevens in drukwerken verstrekt door Bierling-de Schepper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Bierling-de Schepper niet.

Artikel 4: Overeenkomst

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Bierling-

de Schepper door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging

4-2 Elke met Bierling-de Schepper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende

voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal

blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz, alsmede

gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bierling-de Schepper bij de

aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 5: Afspraken. 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bierling-de Schepper binden de laatste niet, voorzover ze door  Bierling-de Schepper niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Prijzen.

6-1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2    Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Bierling-de Schepper niet.

6-3    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6-4     Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7: Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd: in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel“Betaling”

Artikel 8: Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in ter beoordeling van Bierling-de Schepper.

Artikel 9: Aanbetaling.

Bierling-de Schepper is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Bierling-de Schepper de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling,

benevens schadevergoeding, zoals verder in de voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10: Leveringstermijnen.

10-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor

Bierling-de Schepper zijn de goederen te leveren.

10-3    Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11:  Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Bierling-de Schepper aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12: Meer- en minderwerk

12-1    Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2    Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12-3    Door Bierling-de Schepper te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-4     De toepasselijkheid van het in Artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Wijziging van de opdracht.

13-1    Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2     Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bierling-de Schepper ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3     Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de veranderingen overeengekomen levertijd doorBierling-de Schepper buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14: Annuleren

14-1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de doorBierling-de Schepper reeds  aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten , over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Bierling-de Schepper als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplichtBierling-de Schepper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bierling-de Schepper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Reklame

15-1    Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bierling-de Schepper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen tien dagen na de dag van de levering Bierling-de Schepper wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2    Bierling-de Schepper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3    Mochten beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4    Indien de reclame naar het oordeel van Bierling-de Schepper c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverd goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Bierling-de Schepper is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht,

Artikel 16: Garantie

16-1    Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Bierling-de Schepper aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten., welke bij normaal gebruik ontstaan. Bierling-de Schepper zijn garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken, dan vanmateriaal- en fabricagefouten of indien Bierling-de Schepper na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16-2     Voor alle goederen en materialen die Bierling-de Schepper niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3    Voor verkochte goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17: Rententierecht.

Wanneer Bierling-de Schepper goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18: Aansprakelijkheid.

18-1    Bierling-de Schepper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.       Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.

b.       Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld

18-2    Bierling-de Schepper is slechts aansprakelijk voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van  Bierling-de Schepper of van hen die door Bierling-de Schepper te werk zijn gesteld.

18-3     Bierling-de Schepper zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld

Artikel 19:  Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande las in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij traqnsport naar Bierling-de Schepper of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bierling-de Schepper, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of middelen van vervoer van Bierling-deSchepper, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging  in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bierling-deSchepper overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Bierling-de Schepper is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud.

20-1    Zolang Bierling-de Schepper geen volledige betaling in zake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverd goederen, eigendom van Bierling-de Schepper.

20-2    Bierling-de Schepper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Artikel 21:  Wanprestaties en ontbinding.

21-1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2     Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bierling-de Schepper ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

21-3      De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Bierling-de Schepper eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten . In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Bierling-de Schepper op de opdrachtgever heeft, terstond op eisbaar zijn.

Artikel 22: Betaling.

22-1    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2    Bierling-de Schepper is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3    Bierling-de Schepper is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50.00. Tevens worden de buitengerechtelijk verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit, dat Bierling-de Schepper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Toepasselijk recht.

Op alle door Bierling-de Schepper gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bierling-de Schepper, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.